Van de Kerkenraad - september
04 sep 2016

Van de Kerkenraad - september
Tijdelijke predikante Rianne Voogd
In augustus zijn alle Gemeenteleden met een informatiebrief geïnformeerd dat mevrouw Rianne Voogd uit Aldegea (De Fryske Marren) bereid is gevonden om zich voor drie jaar als predikante aan onze Gemeente te verbinden. Op 30 augustus is hiervoor een Gemeenteavond georganiseerd waarbij de instemming van de Gemeente is gevraagd.
 
Ontbinding combinatie met Burgwerd, Hartwerd, Hichtum
Nadat de combinatiegemeente Lollum-Waaksens en Burgwerd, Hartwerd, Hichtum vacant zijn geworden hebben beide Gemeenten zich georiënteerd op de toekomst. De Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum kiest ervoor om geen predikant meer te beroepen en de mogelijkheden voor het aansluiten bij een streekgemeente rond Bolsward verder te onderzoeken. Onze Gemeente kiest om voor de komende 3 jaren een tijdelijke predikant aan te stellen en toe te werken naar een nieuw beleidsplan waar keuzes worden gemaakt voor de toekomst van de Gemeente en de daarbij behorende predikantsplaats.
Ondanks dat er al een jarenlange combinatie tussen beide Gemeenten bestaat, kiezen beide Gemeenten, ontstaan door de maatschappelijke ontwikkelingen, voor een eigen toekomst. Om beide Gemeenten vrijheid te geven hebben beide Kerkenraden in nauw overleg besloten om de combinatiegemeente te ontbinden. Inmiddels is er een gezamenlijke brief verzonden naar het bestuur van de Classis te Franeker met het verzoek om akkoord te gaan met de ontbinding.
In 2017 vinden nog wel de erediensten in de zomervakantie en de bijzondere vieringen gezamenlijk plaats. Hoe dat in de toekomst zich verder ontwikkelt is nu nog niet bekend.
 
Aanpassing bezettingsbijdrage predikantsplaats
Voortvloeiend uit bovenstaande heeft de Kerkenraad ook besloten om de bezettingsbijdrage van de predikantsplaats om te laten zetten naar 0%. Indien een Gemeente vacant is geworden hoeft er geen volledig predikantstraktement te worden betaald aan de landelijke kerk, maar nog wel een vacaturebijdrage. De vacaturebijdrage aan de landelijke kerk bedraagt ca. € 7.900 per jaar. Omdat wij als Gemeente de komende drie jaar geen eigen predikant gaan beroepen is het vanuit financieel oogpunt zinvol om een aanvraag te doen om de predikantsplaats (voorlopig) niet in te vullen. Hiermee kunnen we een flink bedrag besparen. Als deze aanvraag door de Classis te Franeker wordt gehonoreerd betalen we alleen nog de (verplichte) beschikbaarheidsbijdrage van ca. €  1.000 per jaar aan de landelijke kerk.
De tijdelijke predikant wordt via een detacheringsovereenkomst georganiseerd en staat los van de predikantsplaats en de verplichte bijdragen aan de landelijke kerk.
 
Subsidie voor schermen
Er zijn ideeën ontwikkeld om grote tv-schermen in de Hubertuskerk op te hangen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om liederen die niet in het liedboek staan te zingen. Dit wordt dan geprojecteerd op de tv-schermen, zodat alle kerkbezoekers het kunnen zien. Ook kunnen deze schermen worden gebruikt door de LiturgieCommissie en de Kindernevendienst om hun kerkelijke activiteiten anders en moderner in te richten. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld filmpjes af te spelen.
Omdat deze moderne middelen nogal wat geld kosten is subsidie aangevraagd. Inmiddels heeft de Provincie Fryslân een toezegging gedaan van € 4.000
Of de plannen uiteindelijk tot uitvoering overgaan is nog afwachten, de benodigde financiën moeten eerste op orde zijn. U hoort hier in het najaar meer over.
 
terug