Van de Kerkenraad - oktober
03 okt 2016

Van de Kerkenraad - oktober
Predikante Rianne Voogd
Eerder hebben wij u persoonlijk geïnformeerd dat mevrouw Rianne Voogd uit Aldegea (De Fryske Marren) bereid is gevonden om zich voor drie jaar als predikante aan onze Gemeente te verbinden. Op de Gemeenteavond van 30 augustus jl. heeft de Kerkenraad een toelichting gegeven op de doorlopen procedure en heeft mevrouw Voogd zich voorgesteld. De Gemeente heeft daarna formeel ingestemd om mevrouw Voogd als predikante voor Lollum-Waaksens te gaan beroepen.
Graag informeren wij u nog over een aantal andere praktische zaken.
 
Bevestigings- en intrededienst nieuwe predikante
Op zondag 2 oktober 2016 vindt om 13.30 uur de bevestigings- en intrededienst plaats in de Greidhoeke Katedraal. Alle Gemeenteleden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Aansluitend is er de gelegenheid om nader kennis te maken onder het genot van koffie en thee in Dorpshuis De Nije Haven.
 
Dienstverband
De nieuwe predikante krijgt met ingang van 1 oktober 2016 een tijdelijk dienstverband van 18 uur per week voor een periode van 3 jaar. Het dienstverband berust op een detacheringsovereenkomst met de landelijke kerk.
 
Werkdagen, werkplek en contact
Dinsdag en woensdag worden de vaste werkdagen van de predikante.
Op dit moment wordt er gewerkt om een werkplek te creëren in ’t Lokaal aan de Kerkstraat. Hiervoor moeten een aantal (technische) voorzieningen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het aanleggen van internet. In overleg met de Beheerscommissie Diaconie, die eigenaar van ’t Lokaal is, wordt hieraan gewerkt. Helaas is dit niet voor 1 oktober a.s. gerealiseerd. Tot dit tijd verricht Rianne Voogd haar (bureau)werkzaamheden vanuit haar huis.
 
Binnenkort ontvangt u meer informatie op welke wijze en wanneer u zelf contact kunt zoeken met de predikante. Tot die tijd houden we graag vast aan de gemaakte afspraken: Indien er zich omstandigheden voordoen waarbij op korte termijn of direct een predikant nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de Kerkenraad. De contactgegevens vindt u altijd voorin de Underweis.
 
Winterwerk voor jeugd, jongeren en volwassenen
Na 1 oktober beginnen ook de verdere voorbereidingen van het winterwerk, waar de nieuwe predikante een belangrijke rol in zal spelen. De prioriteit is in eerste instantie gelegd bij de jeugd, simpelweg omdat we keuzes moeten maken, omdat al het werk niet in een keer kan worden opgestart. Het is de bedoeling dat het programma voor het jeugdwerk/catechese na de herfstvakantie start, de jeugd ontvangt hier persoonlijk bericht over. Het winterwerk voor volwassen wordt aan het eind van 2016 gestart.
 
Preekroosters
Met de komst van Rianne Voogd is ook het preekrooster van 2016 aangepast. Rianne Voogd gaat voor in onze Gemeente op 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 20 november, 11 december en 25 december. Op de andere diensten gaan gastpredikanten voor.
Voor 2017 gaat Rianne Voogd 24 keer voor, dat is vaker dan de geldende afspraken op basis van haar dienstverband. Zij is bereid om een aantal keren als ‘gastpredikant’ in eigen Gemeente voor te gaan. 
 
Officiële ontbinding van de combinatiegemeente met Burgwerd, Hartwerd, Hichtum
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat er een aanvraag naar de Classis Franeker is verstuurd om de combinatie tussen onze Gemeente en die van Burgwerd, Hartwerd, Hichtum te beëindigen. Beide Gemeenten hebben gekozen voor een eigen koers voor de toekomst. Om beide Gemeenten vrijheid te geven hebben de beide Kerkenraden in goed overleg besloten om deze aanvraag te doen. Inmiddels heeft de Classis Franeker het besluit genomen dat de voornoemde combinatie met ingang van 1 oktober 2016 officieel wordt beëindigd. In 2016 en 2017 vinden nog wel de erediensten in de zomervakantie en de bijzondere vieringen gezamenlijk plaats. Hoe dat in de toekomst zich verder ontwikkelt is nu nog niet bekend.
 
Doopdienst Hille-Jan Rypkema
De Kerkenraad heeft een aanvraag voor doopbediening ontvangen. Magdalena en Ruben Rypkema uit Lollum willen graag hun zoon Hille-Jan laten dopen. De ‘doopdienst’ wordt gehouden op zondag 23 oktober 2016 om 9.30 uur in de Hubertuskerk.
 
Startzondag
Op 11 september jl. organiseerde de LiturgieCommissie in samenwerking met de leiding van de Kindernevendiens, een vertegenwoordiging namens de Kerkenraad en een aantal jeugdleden, de Startzondag. Een uitgebreid verslag leest u in de Underweis en vindt op onze internetsite www.tsjerkelollumwaaksens.nl, daar is ook een fotoreportage te zien.
 
 
terug