Van de Kerkenraad - februari
08 feb 2017

Van de Kerkenraad - februari
Verkiezingen ambtsdragers
In de eerste week van januari 2017 zijn de verkiezingen voor ambtsdragers gestart. Tot en met 15 januari jl. konden de stembiljetten worden ingeleverd. Tijdens de laatste vergadering van de Kerkenraad zijn alle binnengekomen biljetten geteld en is er een kieslijst samengesteld. Het was goed om te zien dat er zoveel stembiljetten zijn ingeleverd. Daaruit blijkt dat u zich verbonden voelt met uw Gemeente.
De komende tijd zullen wij de aangedragen gemeenteleden benaderen met de vraag of zij het ambt van ouderling/scriba of diaken willen vervullen. Wij houden u op de hoogte!
 
Afscheid omtinker Rinnie Houtsma
Rinnie Houtsma heeft haar werkzaamheden als ‘omtinker’ overgedragen aan Frieda Kuijpers-Cnossen. De Kerkenraad wil graag Rinnie vanaf deze plaats bedanken voor haar inzet als ‘omtinker’ voor het Noordereind (oneven nummers), Kerkstraat en Hizzaarderlaan. Rinnie is ‘omtinker’ geweest vanaf het moment dat gestart werd met deze bijzonder pastorale werkzaamheden.  Samen met de andere ‘omtinkers’ heeft er een informeel afscheid plaatsgevonden. Daarnaast wenst de Kerkenraad Frieda succes bij haar ‘omtinken’.
 
Onderzoek naar financiële hulp restauratie/herinrichting Hubertuskerk
De Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens is in samenwerking met de Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens bezig met de restauratie en herinrichting van de Hubertuskerk in Lollum. Er zijn hiervoor tekeningen gemaakt, vergunningen aangevraagd en subsidies ontvangen. De Stichting Doarpstsjerken heeft in het novembernummer van de Underweis aangegeven wat de stand van zaken is rond de financiering. Hieruit blijkt dat er nog een tekort is, waardoor de werkzaamheden nog niet zijn gestart.
De Kerkenraad van onze Gemeente is van mening dat voor de viering van de erediensten een nette en multifunctionele kerk beschikbaar moet zijn, die past bij deze tijd. De Kerkenraad ziet dan ook graag dat de plannen tot uitvoering worden gebracht. De Kerkenraad heeft aan het College van Kerkrentmeesters de opdracht gegeven om te onderzoek of onze Gemeente financiële hulp kan bieden en wat hiervoor de mogelijkheden, consequenties en risico’s zijn. We verwachten u hierover op de financiële Gemeenteavond verder te informeren.
 
Gemeenteavond
Alvast voor in de agenda: op maandag 27 februari 2017 wordt de financiële Gemeenteavond gehouden. De uitnodiging volgt!
 
terug