Van de Kerkenraas - september
27 aug 2018

Van de Kerkenraas - september
Afscheid koster Marika Tolsma
Op zondag 9 september verzorgt onze koster Marika Tolsma haar laatste dienst. Na ruim 13 jaar heeft onze vertrouwde gezicht in de Hubertuskerk aangegeven haar werkzaamheden te beëindigen om persoonlijke redenen. Wij hopen dat u aanwezig bent bij deze dienst.
 
Derde kostersechtpaar gevonden
In de vorige Underweis konden wij u al melden dat er twee echtparen bereid waren om de kosterstaken van de Hubertuskerk over te nemen. Inmiddels heeft er zich een derde echtpaar aangemeld. Op deze manier is de belastbaarheid te volbrengen. Met ingang van 16 september as. zullen Tjitze en Titia Schilstra, Atte en Boudina Visser en Douwe en Crista Sieperda het kosterschap voor hun rekening nemen. Succes allemaal!
 
Privacywetgeving
Sinds mei 2018 is er speciale regelgeving van kracht geworden over de privacy. U heeft er vast al een en ander over gelezen of gehoord. Alle organisaties, dus ook onze Protestantse Gemeente, zijn verplicht om beleid vast te stellen. In de beleidsnotitie, die voor de zomervakantie is vastgesteld door de Kerkenraad, hebben wij vastgelegd welke informatie wij van onze leden gebruiken, bewaren en verwerken. Hieronder vatten wij het beleidsdocument privacy kort samen. Indien u het gehele document wilt inzien, dan kan dat via www.tsjerkelollumwaaksens.nl/pricacy
 
Belangrijke zaken in ons beleidsplan
Een van de belangrijkste maatregelen rond privacy is voorgeschreven in de Kerkorde, namelijk ‘eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht is’. Dit vormt de basis van ons privacybeleid.
Daarnaast verwerken wij gegevens die passen bij onze activiteiten, denk hierbij aan persoonsgegevens die wij gebruiken voor het versturen van stemformulieren voor nieuwe ambtsdragers, voor uitnodigingen van een Gemeenteavond of een informatiebrief. Volgens de wetgeving mogen wij deze gegevens gebruiken omdat dit past binnen onze gerechtvaardigde activiteiten om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en elkaar kunnen noemen voor het aangezicht van God.
 
Wat verandert er wel?
Om uw privacy te beschermen hebben we als Kerkenraad een aantal keuzes gemaakt.
  • Pastorale mededelingen worden alleen genoemd in kerkblad Underweis of in de kerkdienst als er toestemming is verkregen van betreffend gemeentelid (was in principe ook al zo)
  • Verjaardagen en verhuizingen van gemeenteleden worden genoemd in kerkblad Underweis
  • De bloemengroet wordt net als nu afgekondigd in de kerk en gepubliceerd in de Underweis
  • Pastoraal nieuws en verhuizingen van gemeenteleden wordt niet meer vermeld in het regionale kerkblad ‘de Kerkklok’
  • Ledenlijsten worden na beëindiging van het ambt of functie teruggegeven aan de Kerkenraad.
 
Privacy is een zaak voor iedereen
Niet alleen de Kerkenraad is verantwoordelijk voor de privacy van haar gemeenteleden, ook u als Gemeentelid bent verantwoordelijk. Als Kerkenraad kunnen wij niet voorkomen dat privacygegevens uit bijvoorbeeld de Underweis bij een niet-gemeentelid terecht komen. Wij realiseren ons dat oude exemplaren worden weggegeven aan familieleden, echter als Gemeentelid moet u er zich bewust van zijn wat dit betekent voor de privacy van een ander. Ga hier dan ook behoedzaam mee om. Die verantwoordelijkheid ligt bij u en niet bij de Kerkenraad.
 
Startzondag
Op zondag 9 september as. vindt de Startzondag plaats. Om 9.30 uur start de dienst in de Hubertuskerk, het thema is ‘Schepping’. Alle gemeenteleden hebben via de Liturgiecommissie een uitnodiging ontvangen.
 
terug