Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit 10 leden: 3 ouderling-kerkrentmeesters, 3 ouderlingen, 2 diakenen en de predikant. In verband met ons privcaybeleid zijn de contactadressen van de verschillende ambten van één persoon weergegeven.
 
Naam Functie Adres Telefoon
Baukje Okkema
 
Ouderling
(voorzitter Kerkenraad)
Buorren 19a
8845 SG  WAAKSENS
(0517) 46 91 25
 
Frieda Kuijpers
 
Diaken
(scriba Kerkenraad)
 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM
(0517) 85 42 73
 
Rianne Voogd Predikant   06 - 36 03 80 89
Laas Bouma Ouderling-kerkrentmeester Waaxenserweg 34
8823 SX  LOLLUM
(0517) 49 94 66

Moderamen
Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de Kerkenraad en wordt gevormd door:
  • Baukje Okkema
  • Frieda Kuijpers
  • Rianne Voogd
terug