zondag 3 december 2023 om 9.30 uur, Lollum

Eerste Adventszondag + koffiedrinken na de dienst
Voorganger(s): dhr. H. Giliam, Pingjum

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken

1e collecte: Kinderen in de knel
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug