zondag 3 maart 2024 om 9.30 uur, Lollum

Derde zondag 40-dagentijd (ook online)
Voorganger(s): dhr. H. Giliam, Pingjum

1e collecte: Zending
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug