Uitnodiging Kersttocht

Uitnodiging Kersttocht
Dit jaar wordt er weer een kersttocht door Lollum gelopen, waar de jeugd uit Lollum en Waaksens aan meewerkt. 
We starten samen om 20.00 uur in de Hubertuskerk, waar koning Herodes zijn paleis heeft.
Daarna wordt er in groepen de tocht gelopen met één van de Wijzen uit het Oosten.

Na afloop van de tocht is er warme chocomelek of Glühwein met kerst- en suikerbrood in 't Lokaal.

Wij vragen u om bij uw woning lichtjes te branden, zodat we een lichtsnoer krijgen door de Kerstnacht.

Iedereen is van harte welkom.
 
Stil in die nacht

Stil in die nacht
Stil in de nacht, werd zonder pracht
Jezus in Bethlehem geboren.
Daar zongen engelen een lied als nooit tevoren, 
een lied op een wondermooie wijs. Kyrie-e-leis.

Stil in die nacht, klonk er heel zacht
Vrede op aarde in de mensen
Herders en wijzen, zij kwamen met hun wensen
en zochten naar Hem in een paleis. Kyrie-e-leis.

Stil in die nacht, werd er volbracht
Hetgeen men eens zag in visioenen.
Hij kwam naar de aarde, tot redding van miljoenen
Op weg naar een heerlijk paradijs. Kyrie-e-leis.
 
Startzondag op 17 september

Startzondag op 17 september
Onze jaarlijkse startzondag is het begin van de winterperiode. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland 'Ga Mee' is een uitnodiging om je mee te laten nemen in de beweging van Gods Liefde.
Wij gaan elkaar op 17 september ontmoeten in een blijde dienst.
Dorien zal in deze dienst getuigenis doen van haar gebedsgenezing. We starten de dienst om 11.00 uur in de Hubertuskerk te Lollum. Daarna gaan we samen eten (soep, broodjes en een toetje). U kunt zich opgeven via het formulier in het kerkblad of bij Feikje (tel. 46 91 62) of Riemke (tel. 46 91 46)
 
Fietstocht op 10 september

Fietstocht op 10 september
Op zondag 10 september is er weer een fietstocht voor de liefhebbers. Vertrek om 14.00 uur vanaf It Lokaal te Lollum.
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.
 
Nieuwe predikant: ds. Rianne van Zessen

Nieuwe predikant: ds. Rianne van Zessen
Sinds 9 juli 2023 heeft de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens weer een eigen predikant: ds. Rianne van Zessen. Hier zijn we ontzettend blij mee en grutsk op. 

In de dienst van 9 juli is ds. van Zessen bevestigd, de dienst waarin ds. Muilwijk voorging. 

Van de gemeente ontving ds. van Zessen een olijfboom, met daarin alle gelukswensen van gemeenteleden, familie en andere aanwezigen in de kerkdienst.

Wij wensen ds. Van Zessen veel succes en wijsheid bij de uitvoering van het ambt in onze Gemeente.

 
Wandeldienst op zondag 12 maart 2023

Wandeldienst op zondag 12 maart 2023
Dit jaar wordt opnieuw de 'wandeldienst' georganiseerd en wel op zondag 12 maart 2023. Deze dienst zal iets anders gaan dan we gewend zijn. Het wordt een interactieve dienst. Ds. Vlamging neemt tijdens de dienst de Gemeente mee in de vragen:
- Wat houdt u momenteel bezig?
- Kunt u dan nog geloven?
- Ervaart u ook dat u op weg bent naar Pasen?

Voor de wandelaars:
Om 10.30 uur wordt u verwacht in 't Lokaal. 
We lezen een gedicht en daarna kunt u in groepjes, al wandelend, de vragen bespreken.
Om 10.55 uur wordt u weer verwacht in de Hubertuskerk, waarna de dienst begint. 
 
Wij herdenken op Gedachteniszondag

Wij herdenken op Gedachteniszondag
Soms is er zoveel wat we voelen,
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.
Omdat sommige dingen gewoonweg
niet goed en begrijpelijk zijn uit te leggen.

 
Op zondag 20 november is om 9.30 uur onze jaarlijkse gedachtenisdienst in de Hubertuskerk te Lollum.
In deze dienst gedenken wij als gemeente alle leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Na de kerkdienst zal de Hubertuskerk van 10.30 uur tot 12.00 uur geopend blijven. Voor iedereen die een dierbare heeft verloren, onlangs of langer geleden, is er gelegenheid om stil te staan bij het verlies. U heeft de mogelijkheid om een kaars aan te steken.
 
Oud ijzer op 16 april

Oud ijzer op 16 april
Ook dit jaar wordt er weer oud ijzer opgehaald en wel op zaterdag 16april vanaf 9.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
Mocht u buiten het dorop wonen of heeft u een grote hoeveelheid oud ijzer aan te bieden dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters (Douwe Sieperda, tel. 469152). 
 
Kerkdiensten weer 'normaal' toegankelijk Kerkdiensten weer 'normaal' toegankelijk
Vanaf 25 februari 2022 zijn er geen beperkende coronamaatregelen meer voor kerken.
Wilt u wel rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid? 
Daarnaast blijft u thuis bij ziekteklachten en houdt u de algemene hygiënemaatregelen in acht.
 
Kerkdiensten vanaf 23 januari 2022 Kerkdiensten vanaf 23 januari 2022
Als Kerkenraad volgen wij de adviezen op van de landelijke Protestantse Kerk. Na de persconferentie van 14 januari wordt gezien en gehoord dat de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toeneemt. Wij onderschrijven het belang hiervan.

Vanaf zondag 23 januari is het weer mogelijk om maximaal 30 personen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Tijdens kerkelijke activiteiten is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen bij verplaatsingen en de basismaatregelen in acht te nemen.

​​​​​​​De mogelijkheid blijft om de dienst via de livestream te volgen.
 
 
Wijziging online kerkdienst zondag 9 januari Wijziging online kerkdienst zondag 9 januari

Vanwege omstandigheden zijn we genoodzaakt om op zondag 9 januari de kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker uit te zenden. Ds. Ypma zal deze dienst voorgaan.
Vanaf 10.00 uur is de kerkdienst te volgen en/of terug te kijken via: https://www.youtube.com/martinikerkfraneker. 
Er volgt geen dienst vanuit de Hubertuskerk te Lollum.

 
Nieuwe beperkingen en de gevolgen voor de komende kerkdiensten

Nieuwe beperkingen en de gevolgen voor de komende kerkdiensten
Helaas heeft de overheid nieuwe beperkende maatregelen moeten afkondigen. Dit uit voorzorg vanwege een snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Deze beperkingen in de samenleving hebben ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop we in de kerken de komende kerkdiensten kunnen vieren.
 
lees meer »
 
Kerstnacht puzzeltocht

Kerstnacht puzzeltocht
In verband met de coronamaatregelen heeft de Liturgiecommissie een alternatief programma samengesteld. Op 24 december as. ontvangen alle inwoners een 'opdrachtbrief' in de brievenbus. Vanaf 19.00 uur worden op Kerstnacht, 24 december, door het dorp letters opgehangen en kunt u de tocht lopen. Ook op Eerste en Tweede Kerstdag blijven de letters hangen en kan de tocht nog worden gelopen.

Aan alle inwoners het verzoek om lichtjes rond uw woning te laten schijnen, zodat we door een feestelijk verlicht kerstdorp kunnen lopen.

Daarnaast bevelen wij u van harte de viering van de Kerstnachtdienst uit via Omrop Fryslân TV om 23.00 uur. 
 
Nieuwe maatregelen corona

Nieuwe maatregelen corona
Op vrijdag 12 november jl. heeft de Rijksoverheid nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben vooralsnog geen gevolgen voor onze kerkdiensten, behoudens de maatregelen die al van kracht waren. De komende week beraadt de Protestantse Kerk in Nederland, samen met andere geloofsgemeenschappen, zich op een eventueel nieuwe advies voor kerkelijke gemeenten. 
Voor komende zondag 14 november is het volgende advies:
- Dringend advies om 1,5 meter afstand in acht te nemen
- Mondkapjes gebruiken bij verplaatsingen in de kerk
- Het hanteren van overige basisregels 

Houd onze website in de gaten voor een eventuele update!
 
Gezamenlijke diensten met Burgwerd-Hartwerd-Hichtum Gezamenlijke diensten met Burgwerd-Hartwerd-Hichtum
Op zondag 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 15 augustus is er een gezamenlijke eredienst met de Protestantse Gemeente te Burgwerd-Hartwerd-Hichtum.
In het kerkkrantje staat vermeld dat de diensten op 11 juli en 25 juli in Hichtum worden gehouden, maar dit is niet juist. Beide zondagen worden deze erediensten in Burgwerd gehouden. Deze dienst kan niet online worden gevolgd.
Voor deze diensten is opgave nodig. Dit kan op zaterdagmiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur bij Djurre Zijsling, tel. 06 4006 1400.
 
Herdenking en vrijheid

Herdenking en vrijheid
Op 4 mei:
De oude vlag, die daar te treuren staat,
vertoont de oorlogskleuren van 't verleden.
Het rood is vuil, zoals het vuil verraad,
en rood als 't bloed van hen die voor de vrijheid streden.

Het wit is vaal, zoals het bleek gezicht
van hongerenden, weerloos en vervallen;
en grauw, zoals ons land was, toen 't gewicht
van laarzen en van kniet zwaar drukte op ons allen.

Het blauw heeft van zijn diepte ingeboet,
en heeft het fletse van zeer oude ogen,
't Onbeert de warmte en het mist de gloed:
was zo ons leven niet, zo kil, zo neergebogen?

Op 5 mei:
Strijk toch die treurvaan, hijs weer Hollands vlag.
Zoek naar het witste wit, de felste kleuren,
en dank God dat hij hier weer waaien mag!
Maar kniel bij allen die nog om hun doden treuren. 
 
Oud ijzer op 17 april

Oud ijzer op 17 april
Ook dit jaar wordt er weer oud ijzer opgehaald en wel op zaterdag 17 april vanaf 9.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
Mocht u buitetn het dorop wonen of heeft u een grote hoeveelheid oud ijzer aan te bieden dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters. 
 
O vlam van Pasen steek ons aan

O vlam van Pasen steek ons aan
O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

(André Troost)
 
Jongeren en de 40-dagentijd

Jongeren en de 40-dagentijd
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmharigheid, op een daad van goedheid.
Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdag bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
De komende zondagen in de 40-dagentijd nemen een aantal jongeren uit onze Gemeente u mee in hun barmhartigheid.

Zij dragen in een online video ieder keer een stukje van het gedicht 'Mensenkind, wees jij maar niet verlegen' voor.

In de online diensten van onze Gemeenten kunt u deze jongerenbijdrage bekijken. Wij nodigen u van harte uit!
 
Omtinker gezocht!

Omtinker gezocht!
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is opzoek naar een omtinker.
Als omtinker zorg je voor de contacten met gemeenteleden in een vaste wijk. Ongeveer eenmaal in het kwartaal komen de omtinkers voor de omtinkersvergadering samen met de pastoraal ouderling en predikant.Op dit moment vinden de contacten i.v.m het coronavirus zoveel mogelijk telefonisch plaats. Ook brengt de omtinker de bloemen rond, die wekelijks vanuit de Gemeente ter bemoediging en/of felicitatie worden aangeboden.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de pastoraal ouderling.
 
Komende kerkdiensten alleen online te volgen

Komende kerkdiensten alleen online te volgen
In de Kerkenraadsvergadering van woensdag 10 december jl. heeft de Kerkenraad uitgebreid gesproken over de invulling van de komende erediensten, de geldende maatregelen en adviezen rondom het Coronavirus en de ervaring van de gehouden eredienst op 6 december jl. In bericht informeren wij u graag over de besluiten die wij hebben genomen voor de komende erediensten.
lees meer »
 
Live kerkdienst

Live kerkdienst
Vanaf 6 december 2020 zijn de kerkdiensten in de Hubertuskerk live te volgen via het internet. De Kerkenraad biedt deze mogelijkheid aan, zodat gemeenteleden die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, het maximaal toelaatbare bezoekers is bereikt of het vanwege het coronavirus dit niet willen, toch de dienst te volgen. De dienst kan ook achteraf worden bekeken.
Hoe u de kerkdienst online kunt volgen leest u hier. Via deze link komt u direct bij de uitzending. 
lees meer »
 
Gedicht: De mensen van voorbij Gedicht: De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn we even bij elkaar aan ‘t eind van ‘t kerk’lijk jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren,
in een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, ... zijn vrij.

Hanna Lam
 
Uitnodiging Gedachteniszondag 22 november

Uitnodiging Gedachteniszondag 22 november
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is er altijd gelegenhei om de geliefde overledenen of een gemeentelid te herdenken.
Dit geldt dit jaar ook voor een aantal families binnen onze gemeente.
lees meer »
 
Kerkdienst zondag 18 oktober gaat niet door Kerkdienst zondag 18 oktober gaat niet door
De eredienst van zondag 18 oktober gaat niet door. Dit heeft de Kerkenraad besloten naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid om het coronavirus te bestrijden.
De kerkenraad bezint zich op het aanbieden van digitale mogelijkheden.

Wij bevelen u van harte de online kerkdienst aan op Omrop Fryslân
 
Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens organiseert weer kerkdiensten. In verband met het coronavirus zijn hiervoor de onderstaande maatregelen opgesteld, waar een ieder zich aan dient te houden
lees meer »
 
Online kerkdienst 28 juni

Online kerkdienst 28 juni
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). 
lees meer »
 
Kijk naar de online kerkdienst 14 juni

Kijk naar de online kerkdienst 14 juni
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube)
lees meer »
 
Kijk naar de online kerkdienst 31 mei - Pinksterzondag

Kijk naar de online kerkdienst 31 mei - Pinksterzondag
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). De liturgie kunt u downloaden. 

 
lees meer »
 
Kijk naar de online kerkdienst 21 mei - Hemelvaart

Kijk naar de online kerkdienst 21 mei - Hemelvaart
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). De liturgie kunt u downloaden
lees meer »
 
Kijk naar de online kerkdienst 10 mei

Kijk naar de online kerkdienst 10 mei
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). De liturgie kunt u downloaden
 
lees meer »
 
Alstublieft: een bosje tulpen

Alstublieft: een bosje tulpen
Afgelopen week hebben alle inwoners van Lollum en Waaksens een bemoedigend bosje tulpen ontvangen.
Aan het bosje tulpen zat een kaartje met de onderstaande tekst:

Licht, wil ons bestaan verwarmen.
Raak ons met je stralen aan.
Laat ons groeien, laat ons bloeien.
Maak dat wij van liefde gloeien
en met hoop weer verder gaan.

Groet van de Kerkenraad
Lollum-Waaksens
 
Live kerkdiensten via Omrop Fryslân

Live kerkdiensten via Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt de komende weken op zondagochtend om 10.00 uur een kerkdienst uit op televisie en online. Dat doet de Omrop in samenwerking met de kerkenraad van de PKN gemeente in Franeker. De dienst komt elke keer vanuit de Martinikerk in Franeker. Er zullen wisselende voorgangers zijn en de diensten hebben een oecumenisch karakter.

 
Paasboodschap van classisdominee Beekman

Paasboodschap van classisdominee Beekman
Ds. Beekman, classisdominee van Fryslân, heeft alle kerkenraden een Paasboodschap gestuurd. 
U kunt de boodschap hier lezen.
 
Oproep: bid wereldwijd tegelijkertijd Onze Vader

Oproep: bid wereldwijd tegelijkertijd Onze Vader
Afgelopen zondag riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Het moderamen van de Protestantse Kerk steunt deze oproep van harte.

 
lees meer »
 
Kerkdiensten gaan niet door! Kerkdiensten gaan niet door!
De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven. Met dit bericht stellen wij u daarvan op de hoogte.
 
lees meer »
 
Organist gezocht

Organist gezocht

Op dit moment beschikt onze Gemeente over drie vaste organisten, die de muzikale begeleiding van de erediensten bij toerbeurt verzorgen. Graag breiden wij ons organistenteam uit met een organist.

lees meer »
 
Fietstocht op 26 mei

Fietstocht op 26 mei
Op zondag 26 mei organiseert de LiturgieCommissie een fietstocht. Wij starten bij it Lokaal om 14.00 uur. De afstand die wij fietsen is ongeveer 30 km. Na het fietsen gaan we nog even gezellig nazitten in it Lokaal met een hapje en een drankje. Als het slecht weer is gaat de fietstocht niet door.
 
Wandeldienst op 12 mei

Wandeldienst op 12 mei
Op 12 mei organiseert de LiturgieCommissie een Wandeldienst met als thema 'de rijkdom van stilte'.
Psalm 62 NLB begint met  'Mijn ziel is stil tot God mijn Heer...' en in het verhaal over de Emmaüsgangers loopt Christus mee, alleen wordt het niet meteen opgemerkt (Lucas 24: 13-35).
Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een korte viering. Hieraan voorafgaand gaan we samen wandelen.
Het is de bedoeling dat er om 9.00 uur wordt begonnen in it Lokaal. Iedereen die meewandeld dient om 10.00 uur weer terug te zijn in de kerk, de dienst begint om 10.00 uur.
 
Van de Kerkenraad - april

Van de Kerkenraad - april
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Van de kerkenraad - februari

Van de kerkenraad - februari
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Warme dienst

Warme dienst
Op zondag 17 februari 2019 wordt om 11.00 uur in de Hubertuskerk in Lollum een warme dienst georganiseerd. Voorganger is ds. R. Voogd. Na de kerkdienst is er gezamenlijk pannenkoeken eten in it Lokaal.
De vastentijd is weer in aantocht. Tijdens het vasten was het niet toegestaan om melk, vetten en eieren te eten. Het is zonde deze ingrediënten weg te gooien. En laten dit nou net de ingrediënten zijn waar je van die heerlijke pannenkoeken van bakt.
Graag opgeven voor 10 februari, zie meer informatie in de Underweis..
 
 
Van de Kerkenraas - september

Van de Kerkenraas - september
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
 
lees meer »
 
Van de Kerkenraad - maart 2018

Van de Kerkenraad - maart 2018
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Koster-vrijwilliger(s) gezocht

Koster-vrijwilliger(s) gezocht
Onze huidige koster heeft besloten om haar werkzaamheden te beëindigen. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens is daarom voor de pas gerestaureerde Hubertuskerk in Lollum op zoek naar (een)  KOSTER-VRIJWILLIGER(S).
lees meer »
 
Visitatie Visitatie
Op 13 december jl. heeft het Regionaal College voor de Visitatie een bezoek gebracht aan onze Gemeente. De visitatie richtte zich op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de Gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld.
Van de visitatie is door de visitatoren een verslag opgemaakt.
 
 
Van de Kerkenraad - Januari 2018

Van de Kerkenraad - Januari 2018
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Advent

Advent
We gaan de Adventstijd samen weer in. Iedere week onsteken we een nieuwe kaars en zo naderen we langzamerhand het licht van Kerst. Een gedicht van Nel Benschop:

Advent is wachten .Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten tot God het woord vervult in daad.
.
Advent is luist'ren  Luist'ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de englenzangen;
luisteren, totdat je hart meezingen gaat.
.
Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
.
Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.

 
 
Kerstviering

Kerstviering
Wij nodigen u van harte uit voor een gezamenlijke kerstviering op dinsdag 19 december om 16.00 uur in it Lokaal te Lollum. Net als vorig jaar is Willeke de Vries, bekend van het duo Eaglefield, te gast. Zij zal een aantal liederen voor ons zingen en de samenzang begeleiden.

Wij willen deze viering graag afsluiten met soep en een broodje, daarom vragen we u om u op te geven voor 11 december as. Opgave kan via de huis-aan-huis verspreide uitnodiging of telefonisch (Crista Sieperda, tel. 469152; Eelkje van der Kuur, tel. 469219; Titia Schilstra, tel. 469200). Hebt u een dieet, laat u het dan even weten?

Wij hopen op een fijne kerstviering en zien u graag op 19 december!
 
Uitnodiging Herderstocht

Uitnodiging Herderstocht
De LiturgieCommissie van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens organiseert voor alle inwoners van Lollum en Waaksens en andere belangstellenden op Kerstnacht (24 december) een Herdertjestocht. De tocht begint om 20.00 uur in it Lokaal waar u in groepen wordt verdeeld en 'op reis' wordt gestuurd door de windlichtjes te volgen.
We sluiten de dienst gezamenlijk af in de Greidhoeke Katedraal.

Bij slecht weer gaat de tocht niet door, maar vieren we de Kerstnachtdienst in de Greidhoeke Katedraal om 20.00 uur.
 
Van de Kerkenraad - december 2017

Van de Kerkenraad - december 2017
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In dit bericht leest u meer.
lees meer »
 
Startzondag: 'Met een open blik...

Startzondag: 'Met een open blik...
Op zondag 17 september jl. vond de Startzondag van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens plaats. Op landgoed 'Klein Hizzard' van de familie Kaastra waren alle Gemeenteleden van harte welkom om het nieuwe kerkelijke seizoen te openen.
lees meer »
 
Van de Kerkenraad - september 2017

Van de Kerkenraad - september 2017
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In dit bericht leest u meer.
lees meer »
 
Van de Kerkenraad - juni 2017

Van de Kerkenraad - juni 2017
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Openluchtdienst toch binnen

Openluchtdienst toch binnen
De geplande openluchtdienst op zondag 25 juni is in verband met de verwachte weersomstandigheden toch verplaatst naar de Hubertuskerk in Lollum. De dienst, met medwerking van het korps Asaf, begint om 10.30 uur. Vanaf 9.45 uur is er gezamenlijk koffiedrinken in it Lokaal.
 
Van de Kerkenraad - mei 2017

Van de Kerkenraad - mei 2017
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Paaswake 16 april as.

Paaswake 16 april as.
Vanouds is Pasen het allerbelangrijkste feest in de kerk. Het is de overwinning van het licht van God op de dood. Ongeveer 1500 jaar geleden verzamelden mensen zich op de zaterdagavon voor Pasen in de kerk. Ze bleven de hele nacht waker om samen te wachten op het licht. Als het licht dan doorbrak was het feest. De hele nacht is behoorlijk pittig, maar we willen wel proberen om iets van dit oude gevoel te ervaren.
lees meer »
 
Van de Kerkenraad - februari

Van de Kerkenraad - februari
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Gezamenlijk pannenkoeken eten

Gezamenlijk pannenkoeken eten
Op 26 februari 2017 wordt om 11.00 uur in de Hubertuskerk in Lollum een warme dienst georganiseerd. Voorganger is ds. R. Voogd. Na de kerkdienst is er gezamenlijk pannenkoeken eten in it Lokaal.
Op aswoensdag begint de vastentijd. Tijdens het vasten was het niet toegestaan om melk, vetten en eieren te eten. Het is zonde deze ingrediënten weg te gooien. En laten dit nou net de ingrediënten zijn waar je van die heerlijke pannenkoeken van bakt.
Graag opgeven voor donderdag 23 februari bij Janneke Algra (tel. 469201) of bij Riemke Joustra (tel. 469146).
 
Van de Kerkenraad - januari

Van de Kerkenraad - januari

De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.

lees meer »
 
Van de Kerkenraad - december

Van de Kerkenraad - december
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Kerstviering

Kerstviering
Vorig jaar hebben we de traditie van de gezamenlijke kerstviering weer opgepakt, en dit is positief ontvangen. Ook dit jaar willen wij dit weer samen vieren. We nodigen u van harte uit voor de kerstviering op maandag 19 december om 16.00 uur uit in "it lokaal". Te gast is Willeke de Vries (zangeres van het duo Eaglefield). Zij zal enkele liederen voor ons zingen en de samenzang begeleiden.

Wij willen deze viering graag afsluiten met soep en een broodje, daarom vragen we u om u op te geven voor 12 december. Opgave kan via huis aan huis verspreidde uitnodiging of telefonisch.

Wij hopen op een fijne kerstviering.
 
Uitnodiging: De tocht naar de stal

Uitnodiging: De tocht naar de stal
We hebben dit jaar, in samenwerking met CBS de Gielguorde een zoektocht naar Jozef, Maria en het kindje Jezus door Lollum gemaakt. De start is om 20.00 uur op school. Daar wordt u/worden jullie in groepjes verdeelt en met de wegwijzer kunt u/kunnen jullie op zoek gaan naar de stal met Jozef, Maria en het kind. We sluiten de kerstnachtviering met elkaar af in de Greidhoeke Kathedraal, waar iedereen een traktatie krijgt en we nog even na kunnen praten.

Mocht het weer het niet toelaten dat wij de tocht door Lollum maken, dan is er om 20.00 uur een kerstnachtviering in de Greidhoeke Kathedraal.
 
Van de Kerkenraad - november

Van de Kerkenraad - november
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
lees meer »
 
Van de Kerkenraad - oktober

Van de Kerkenraad - oktober
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand bericht leest u meer.
 
lees meer »
 
Veel enthousiasme op de Startzondag

Veel enthousiasme op de Startzondag
Op zondag 11 september hield de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens zijn jaarlijkse Startzondag, georganiseerd door de liturgiecommissie, de leiding van de kindernevendienst, vertegenwoordiging van de kerkenraad en jeugdige gemeenteleden. Thema dit jaar was “Deel je leven”.
Bekijk ook het fotoalbum.
lees meer »
 
Startzondag - Jeugd survival- en puzzeltocht rond Lollum

Startzondag - Jeugd survival- en puzzeltocht rond Lollum
Startzondag 11 september
Locatie: Greidhoekekathedraal

Kerkdienst: 11:00 uur m.m.v. Theater Zeg Ja Ja !
Na de kerkdienst gezamenlijke maaltijd.
Kosten voor de maaltijd:
Leerlingen basisschool - gratis.
12 tot 18 jaar - € 2,50.
Volwassenen - € 5,00.

Daarna ( om ongeveer 13:30) is er voor de jeugd uit Lollum/Waaksens een survival tocht om Lollum heen en kunnen niet survivallers een foto-puzzeltocht maken. Meedoen is op eigen risico

Na deze activiteiten is er nog gelegenheid voor een kopje koffie, thee of limonade en een stukje bijbelse taart.

Voor het eten en de survival graag opgeven bij Janneke (469201) of Riemke (469146) vóór 30 augustus a.s.

Alle inwoners van beide dorpen zijn van harte welkom om hieraan mee te doen. 
 
Rianne Voogd nieuwe predikante

Rianne Voogd nieuwe predikante
De Gemeente heeft op de gehouden Gemeenteavond van 30 augustus jl. ingestemd met de voordracht van de Kerkenraad om Rianne Voogd uit Aldegea (De Fryske Marren) met ingang van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2019 te benoemen.
Op 2 oktober 2016 vindt om 13.30 uur de bevestigings- en intrededienst plaats in de Greidhoeke Katedraal aan de Waaxenserweg 4 te Lollum. Alle Gemeenteleden ontvangen een uitnodiging en zijn van harte welkom!
 
Van de Kerkenraad - september

Van de Kerkenraad - september
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand overzicht leest u meer.
lees meer »
 
Uitnodiging Gemeenteavond Uitnodiging Gemeenteavond
 
Eerder informeerden wij u in de Underweis over onze zoektocht naar een tijdelijke predikant. Met veel vreugde laten wij u weten dat mevrouw Rianne Voogd uit Aldegea (De Fryske Marren) bereid is gevonden om zich als predikant aan onze Gemeente te verbinden. Op  

Graag nodigen wij u van harte uit voor een extra Gemeenteavond op dinsdag 30 augustus 2016, om 20.00 uur in ‘it Lokaal’ aan de Kerkstraat te Lollum, waarbij u nader kennis kunt maken met mevrouw Voogd en waarin wij u vragen om in te stemmen met de voordracht.
 
Uitnodiging fietstocht

Uitnodiging fietstocht
Op 21 augustus 2016 organiseert de LiturgieCommissie van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens een fietstocht met opdrachten. Kinderen tot 10 jaar onder begeleiding van een oudere deelnemer.

Start: it Lokaal aan de Kerkstraat
Tijd: 16.00 uur
Lengte tocht: 16 km

Na de fietstocht is er een gezamenlijk samenzijn met een hapje en drankje.

Graag opgeven voor dinsdag 16 augustus bij Janneke Algra (46 92 01) of Riemke Joustra (46 91 46).

De fietstocht is voor leden van de Gemeente, maar ook voor alle andere dorpsgenoten. Fiets je mee?
 
Wandelen met God

Wandelen met God
Op zondag 3 juli as. organiseert de LiturgieCommissie een themadienst, namelijk Wandelen met God. Het programma is als volgt:

Start wandel 8.30 uur vanuit it Lokaal.
De bedoeling is dat de gemeenteleden in groepje een wandeling maken rond Lollum. Elk groepje moet al wandelend genieten en nadenken over het thema Wandelen met God: wat is wandelen met God? Hoe doe je dat? De mensen die slecht ter been zijn, krijgen de gelegenheid om int it Lokaal over dit thema na te denken.

9.00 uur koffiedrinken in it Lokaal
De voorganger van deze dag, de heer Giliam, gaat bij de groepjes langs om te vragen wat er uit hun nadenkwandeling is gekomen. Dit verwerkt hij in de preek.

9.30 uur kerkdienst

Iedereen is van harte welkom!
 
Van de Kerkenraad - juni

Van de Kerkenraad - juni
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand overzicht leest u meer.
lees meer »
 
Van de Kerkenraad - mei

Van de Kerkenraad - mei

De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand overzicht leest u meer.

lees meer »
 
Preekrooster 2017 Preekrooster 2017
Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het preekrooster 2017. Alle diensten zijn weer in kaart gebracht en worden volgens de huidige afspraken weer verdeeld onder de beschikbare kerken. Voor 2017 houden we dezelfde samenwerking met de Protestantse Gemeente te Burgwerd ca.
 
Wat anders is dan voorgaande jaren is dat het preekrooster voornamelijk uit gastvoorgangers zal bestaan. U zult begrijpen dat we momenteel in een lastige situatie zitten: we willen niet te laat beginnen met het zoeken van gastvoorgangers om het schema rond te krijgen, maar als we een tijdelijke predikant mogen verwelkomen zien we die graag voorgaan en wordt het invullen van het rooster weer wat gemakkelijker. We zullen er op vertrouwen dat het goed komt.
 
Het doet ons als Kerkenraad veel plezier om te horen naar welke gastvoorganger u graag hoort of misschien weet u iemand die we eens kunnen benaderen. Geef dit gerust aan ons door, we nemen deze wensen graag mee voor het preekrooster.
 
 
Nieuw lid van het Moderamen Nieuw lid van het Moderamen
Het Moderamen van de Kerkenraad is door het vertrek van ds. Westra gewijzigd. Het Moderamen is het ‘dagelijks bestuur’ van de Kerkenraad en doet voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Het nieuwe Moderamen bestaat uit Kees Koopmans (voorzitter), Antoinet van der Veen (scriba) en Frieda Kuijpers (vice-voorzitter).
 
 
Vacante gemeente Vacante gemeente
Per 1 april is ds. Westra niet meer verbonden aan onze gemeente en hebben we geen predikant meer. We zijn dan ‘vacant’ zo als dat heet. Voor onze Gemeente heeft dat uiteraard gevolgen, waar ik u graag over informeer.
lees meer »
 
Verslag gemeenteavond Verslag gemeenteavond
Op maandag 7 maart jl. is de Gemeenteavond gehouden waarin de Kerkenraad verantwoording aflegde over het gevoerde beleid en de financiën van 2015. Meer dan 40 Gemeenteleden waren aanwezig, een goede opkomst! In het eerste deel werd door het College van Kerkrentmeesters een toelichting gegeven op de financiële stukken van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en de Predikantsplaats. Daarna nam het College van Diakenen en Stichting Vermogensbeheer het stokje over. Alle financiële stukken werden akkoord bevonden door de diverse kascommissie en vastgesteld. Daarna werd een stand van zaken gegeven naar aanleiding van het vertrek van ds. Westra per 1 april aanstaande. Verderop in ‘Van de Kerkenraad’ worden de plannen nog een keer uitgelegd.
Voor het tweede deel had de Kerkenraad de heer Henk Kroes uitgenodigd om te spreken over de pioniersplek Nijkleaster in Jorwerd. De heer Kroes is voorzitter van deze stichting. Met vol enthousiasme kregen wij een toelichting op de plannen om een nieuwe klooster te vormen in Jorwerd. Doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Een ‘nijsskjirrich’ verhaal. Neem eens een kijkje op nijkleaster.nl voor meer informatie of bezoek op woensdagochtend eens de ‘kleasterkuier’.
 
 
Oud ijzer ophalen 16 april

Oud ijzer ophalen 16 april
Ook dit jaar wordt er weer oud ijzer opgehaald en wel op zaterdag 16 april. vanaf 9.00 uur komen wij langs. Mocht u buiten het dorp wonen of heeft u een grote hoeveelheid oud ijzer aan te bieden, dan graag even contact opnemen met Sijas Akkerman (tel. 469202) of Douwe Sieperda (tel. 469152). De opbrengst is voor de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
 
Paaswake 27 maart a.s.

Paaswake 27 maart a.s.
Vanouds is Pasen het allerbelangrijkste feest in de kerk. Het is de overwinning van het licht van God op de dood. Ongeveer 1500 jaar geleden verzamelden mensen zich op de zaterdagavon voor Pasen in de kerk. Ze bleven de hele nacht waker om samen te wachten op het licht.
lees meer »
 
Van de Kerkenraad- maart 2016

Van de Kerkenraad- maart 2016
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand overzicht leest u meer.
lees meer »
 
Herinrichting Hubertuskerk te Lollum Herinrichting Hubertuskerk te Lollum
Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens, die eigenaar is van de Hubertuskerk te Lollum en de Thomaskerk in Waaksens, heeft de Kerkenraad laten weten dat de plannen voor de herinrichting van de Hubertuskerk binnenkort starten. In eerste instantie worden planningen en bestekken gemaakt en wordt er een aanbesteding gedaan. De Stichting Doarpstsjerken informeert u verder over de voortgang en de exacte uitvoering van de plannen. De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is huurder van de kerk en vanuit die hoedanigheid niet direct betrokken. Al blijven we als vaste gebruiker graag betrokken.
 
 
Overleg met de Liturgiecommissie Overleg met de Liturgiecommissie
De Kerkenraad heeft een aantal malen overleg gevoerd met de Liturgiecommissie (LC). De Liturgiecommissie is op verzoek van de Kerkenraad hard aan het brainstormen geweest over de invulling van inspirerende erediensten en over de invulling van vernieuwende liturgische vormen. De LC is hier enthousiast en voortvarend mee aan de slag gegaan en hebben in januari hun ideeën gepresenteerd aan de Kerkenraad. Wij zijn blij met de nieuwe vormen en activiteiten die de LC heeft voorgesteld en hopen dat ze ook zo door u worden ontvangen. De LC informeert verder over hun plannen.
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters: Actie Kerkbalans Bericht van het College van Kerkrentmeesters: Actie Kerkbalans
In januari bent u gewend dat u bericht krijgt van het College van Kerkrentmeester over de Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is de landelijke jaarlijkse actie waarin aan de leden wordt gevraagd hun financiële bijdrage te leveren om het leven en werken in onze Gemeente mogelijk te maken.
De Kerkrentmeesters hebben de laatste jaren ervaren dat er binnen de Gemeente veel onduidelijkheid is over de actie in relatie tot hun eigen financiële bijdrage. Er is dan ook besloten om een andere wending te geven aan het vragen van een financiële bijdrage bij de gemeenteleden.
In de loop van het jaar informeert het College van Kerkrentmeesters u hierover.
 
Het College van Kerkrentmeesters verwacht in wel dat u tenminste dezelfde bijdrage aan de kerk overmaakt als in 2015. Wij rekenen op!
 
Nog een paar chauffeurs gezocht!

Nog een paar chauffeurs gezocht!
In de vorige Underweis hebben wij een oproep gedaan voor chauffeurs. Tot op heden hebben zich vier chauffeurs aangemeld. Dat is alvast een mooi begin, maar nog niet voldoende om een vervoersschema op te zetten waarbij de belasting niet te hoog is. We hopen dat er zich nog twee vrijwilligers aanmelden. Dan bent u ongeveer 1 keer per 6 weken aan de beurt om gemeenteleden op verzoek naar de kerk en daarna weer naar huis te brengen.
Wilt u uw medemens helpen? Meld u dan direct aan bij Kees Koopmans (kees-geartsje@ziggo.nl of via tel. 46 93 26).
 
 
10.30 uur = koffiedrinken = kindernevendienst = samenzijn

10.30 uur = koffiedrinken = kindernevendienst = samenzijn
Met ingang van zondag 14 februari 2016 willen we maandelijks starten met een ‘gezamenlijk koffiemoment’ voor gemeenteleden. Het koffiemoment laten we samenvallen met de zondag dat er ook Kindernevendienst wordt gehouden. Iedere keer staat er dan om 10.30 uur in ‘it Lokaal’ een kopje koffie voor u klaar. We hebben een vast tijdstip gekozen, zodat het voor iedereen duidelijk is. De koffie wordt dus de ene keer voor de eredienst (bij aanvang dienst 11.00 uur) en de andere keer na de dienst (bij aanvang dienst 9.30 uur) voor u ingeschonken. Het koffiemoment wordt ook in de Underweis maandelijks bekend gemaakt.
 
Omtinkers Omtinkers
Eerder informeerden wij u al dat Martzen Gaastra en Feikje de Jong hebben aangeven hun functie als ‘omtinker’ over te willen dragen aan een ander gemeentelid. De afgelopen weken hebben wij een aantal gemeenteleden benaderd met de vraag of zij de rol van ‘omtinker’ op zich willen nemen. Rienkje Koopmans is bereid gevonden om één van de wijken over te nemen.
 
lees meer »
 
Einde dienstverband ds. Westra Einde dienstverband ds. Westra
Afgelopen week heeft onze predikant, de heer L.H. Westra, ons geïnformeerd dat hij een aanvraag ‘ontheffing uit het ambt op eigen verzoek’ indient. Dit betekent dat ds. Westra de arbeidsovereenkomst beëindigt en hierdoor niet meer als predikant is verbonden aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum. In overleg is besloten om de arbeidsovereenkomst per 1 april 2016 te beëindigen.

Alle gemeenteleden hebben hierover een brief ontvangen van de Kerkenraad en een brief van ds. Westra met daarin zijn persoonlijke keuze.
 
Van de Kerkenraad

Van de Kerkenraad
De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In dit bericht leest u meer.
lees meer »
 
Voortzetting detachering ds. Westra aan Makkum Voortzetting detachering ds. Westra aan Makkum
In juli hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke detachering van ds. Westra aan de Protestantse Gemeente te Makkum e.o. voor 30% van een volledige betrekking. De detacheringsovereenkomst loopt af op 1 december 2015. Inmiddels is vanuit Makkum e.o. het verzoek gekomen om deze overeenkomst te verlengen.
Samen met het College van Kerkrentmeesters, de Kerkenraad en ds. Westra wordt er voor gekozen om de detachering voort te zetten. De Protestantse Gemeente te Makkum e.o. verwacht halverwege 2016 een eigen predikant te benoemen.
De eerder gemaakte afspraken tussen onze Gemeente en ds. Westra over werkverdeling en de verminderde inzet op het pastorale werk blijven van kracht.
 
Vrijwilligers in ús mienskip

Vrijwilligers in ús mienskip
Vrijwilligers zijn nodig om de verbintenis in onze Gemeente, voor mensen die zoeken naar houvast, troost, gemeenschap en vreugde, mogelijk te maken. Vrijwilligers zijn dan ook het kloppend hart voor onze Protestantse Gemeente. Anders gezegd: op het moment dat vrijwilligersfuncties niet worden ingevuld, kunnen we twijfelen over het voortbestaan van een actieve gelovige mienskip in Lollum en Waaksens.
lees meer »
 
Nije foarsitter tsjerkeried

Nije foarsitter tsjerkeried
Nei de lêste tsjerkeriedsferkiezings (2014) is Laas Bouma yn ’e tsjerkeried keazen as foarsitter. Mar Laas hat oanjûn, dat it him net slagget om dy funksje nei syn eigen tefredenheid goed yn te foljen, en hat dêrom it foarsitterskip dellein. Laas bliuwt wol gewoan tsjerkeriedslid en âlderling-tsjerkerintmaster. De tsjerkeried hat wilens Kees Koopmans as nije foarsitter keazen.
 
Wy wolle Laas graach betankje foar syn ynset as foarsitter, en Kees yn dy funksje in goede tiid tawinskje.
 
 
Nije diaken Nije diaken
Yn de tsjerketsjinst fan 4 oktober is bekend makke, dat Frieda Kuijpers-Cnossen ree is om diaken te wurden yn de fakatuere fan Christa Sieperda-Schoot. De tsjerkeried is dêr hiel wiis mei, en hat har dan ek graach beneamd. De befestiging stiet plend foar snein 15 novimber, yn ’e tsjinst om 11 oere.
 
Foar de goede oarder wolle wy dêrby fermelde, dat Frieda dooplid is fan ús gemeente. De nije tsjerke-oarder makket dat mooglik. (Sterker noch: wy meie doopleden net iens útslute fan ferkiezing, as wy se ek stimme litte.) Wol wurdt Frieda, nei har befestiging, ynskreaun as belidend lid. Dêrnei is it oan harsels om te bepalen, oft se wol of net noch in kear belidenis dwaan wol, en eventúeel wannear.
 
Wy hoopje dat alles sa dúdlik is foar iderien, en winskje Frieda no alfêst in goede tiid ta as diaken.