Van de Kerkenraad - mei
03 mei 2016

Van de Kerkenraad - mei

De Kerkenraad vindt het belangrijk om alle gemeenteleden te informeren over actuele zaken of waar de Kerkenraad een besluit over heeft genomen. In onderstaand overzicht leest u meer.
 
Vacante gemeente: waar staan we ook al weer?
Sinds 1 april 2016 is er geen predikant meer verbonden aan onze Gemeente. We zijn dan ‘vacant’ zoals dat heet. Eerder heeft de Kerkenraad op de laatste Gemeenteavond en in het april-nummer van de Underweis een toelichting gegeven op een aantal keuzes voor de toekomst. Voor de lange termijn gaan we werken aan een beleidsplan, waarin uiteindelijk keuzes worden gemaakt hoe we de komende 5, 8 of 10 jaar verder gaan met het geloven in Lollum en Waaksens en wat dat betekent voor het predikantschap.  We denken zo’n 1-2 jaar bezig te zijn met discussie en besluitvorming van dit beleidsplan. Totdat we daar duidelijkheid over hebben, vindt de Kerkenraad het belangrijk om de voorzieningen (o.a. erediensten, pastoraat, bijbelavonden, gesprekgroepen, catechisatie, ondersteuning aan commissies) op peil te houden. Het idee was om hiervoor een tijdelijke predikant aan te stellen voor circa 2 dagen per week.
 
Op zoek naar een tijdelijke predikant
De Kerkenraad heeft het definitieve besluit genomen, gesteund door de positieve reacties van de Gemeenteleden op de eerder gehouden Gemeenteavond, op zoek te gaan naar een tijdelijke predikant. Voor het aanstellen van een tijdelijke predikant zijn verschillende opties.  Zo kan er gebruik worden gemaakt van de Mobiliteitspool (een soort uitzendbureau voor jong/beginnende predikanten), een interimpredikant via het Mobiliteitscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, een detachering via een omliggende Gemeente of misschien via een emeritus (gepensioneerde) predikant.
 
Ons standpunt hebben we inmiddels besproken met de Classis. Zij steunen ons voorstel om gedurende onze zoektocht naar de toekomst de kerkelijke voorzieningen op peil te houden. Er is groen licht vanuit de Classis gegeven om een tijdelijke predikant aan te stellen! Binnenkort vragen we een ‘solvabiliteitsverklaring’ aan bij de Regionale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken. Deze commissie moet aan de hand van de meerjarenbegroting nog een oordeel geven of onze Gemeente de komende jaren een predikant kan betalen. Het College van Kerkrentmeesters heeft onze inkomsten en uitgaven overzichtelijk in beeld gebracht en dat geeft in onze ogen vertrouwen voor een positief oordeel.
 
Op dit moment bekijken we op welke manier de invulling vorm moet krijgen en het beste aansluit bij de wensen van onze Gemeente. Hopelijk leidt dit tot een snelle invulling met een geschikte kandidaat. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Samenwerking met Burgwerd, Hartwerd, Hichtum
Onze combinatiegemeente Burgwerd, Hartwerd, Hichtum bezint zich ook op de toekomt. Vanuit Lollum-Waaksens hebben wij aangegeven dat aansluiting bij onze tijdelijke oplossing tot de mogelijkheden behoort. Waar mogelijk zullen we elkaar helpen, maar beide Gemeenten zijn vrij om een hun eigen keuze te maken die het beste aansluit voor hun eigen toekomst.
 
Consulent
Een vacante gemeente krijgt door de Classis een consulent toegewezen. Voor onze Gemeente is ds. J. Ariesen, predikant te Bolsward, hiervoor benoemd.
De meeste Gemeenteleden kennen de functie nog van de tijd dat de consulent beschikbaar was voor alle predikantswerkzaamheden in een vacante gemeente. De afgelopen jaren is hier veel aan veranderd. De werkzaamheden van de consulent zijn tegenwoordig beperkt tot twee hoofdtaken, namelijk:

  1. Advisering van de kerkenraad

  2. Advisering van het beroepingswerk

Dat betekent dat u als Gemeenteleden weinig merkt van het consulentschap. Ds. Ariesen zal voornamelijk aanschuiven bij de vergadering van de Kerkenraad en zijn advies geven bij onze zoektocht naar een tijdelijke predikant.
 
Noodpastoraat
Zolang we vacant zijn en nog geen tijdelijke predikant hebben aangesteld gaat het pastorale werk door. Onze ‘omtinkers’ blijven hun werkzaamheden doen en staan graag voor u klaar. Toch kunnen er onverhoopt situaties voordoen waarbij er (op korte termijn) behoefte is aan een predikant.
We hebben ds. Ariesen bereid gevonden om op afroep beschikbaar te zijn voor noodpastoraat. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met uw ‘omtinker’.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel uw vrij om contact op te nemen.

terug